ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia powinna złożyć wniosek
w dniach od 18.10.2021 do 12.11.2021. We wniosku powinna być
wyliczona wysokość dochodu przypadająca na osobę w jego
gospodarstwie domowym z okresu ostatnich 3 miesięcy (sierpień,
wrzesień, październik).
2. Do dochodu zalicza się:
✓ składniki wynagrodzeń osobowych,
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne,
✓ dochód z działalności gospodarczej,
✓ zasiłki z ubezpieczenia społecznego ( z wyjątkiem pogrzebowych,
porodowych i pielęgnacyjnych),
✓ emerytury i renty,
✓ dochód z najmu,
✓ dochód z pracy dodatkowej ( np. praca ajencyjna, umowa zlecenie,
umowy o dzieło),
✓ stypendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu,
✓ zasiłek dla bezrobotnych,
✓ dochód z gospodarstwa rolnego obliczony na podstawie
zaświadczenia z Urzędu Gminy (1ha przeliczeniowy),
✓ świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”,
✓ dodatkowe wynagrodzenie pieniężne dla emerytów i rencistów
(np. ” trzynasta emerytura” : 1/12
kwoty brutto to 104,24zł).
3. Emeryci i renciści do wniosku powinni dołączyć decyzję o waloryzacji
emerytury lub renty z dn. 01.03.2021r.
4. W przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo
domowe należy do wniosku dołączyć stosowne oświadczenie (do
pobrania na stronie internetowej szkoły).