KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych - RODO) informujemy, że:
 
1. Admistratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy,z siedzibą, 85-861 Bydgoszcz, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 17, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

   
2. Kontak z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl
 
3. Dane osobowe Pana/Pani i dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowychokreślonych w Ustawie - Prawo Oświatowe z dn. 7 września 1991 r. (z. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do realizacj zadań oświatowych.

 
5. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
  
6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 
7. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

   

8. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
    
9. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 8 przetwarzane są na podstawie  dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

   
10. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne, żywieniowe, alergie) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) 
    
11. Odbiorcą Państwa danych osobowych są

- osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
- podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 
12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 
13. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 
14. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.